Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi irányelvek

A Tempus Közalapítvány a pályázataival kapcsolatos minden információt, pályázati űrlapot, egyéb dokumentumot térítésmentesen bocsát az érdeklődők rendelkezésére.

A Tempus Közalapítvány a honlapon található anyagok kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú tanulmányozását és letöltését engedélyezi, azzal a feltétellel, hogy Ön az eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartja. A jelen honlapon található anyagokat Ön nem jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni. A jelen feltételek értelmében ezen anyagok más internetes oldalakon, illetve számítógépes hálózati rendszerekben való bármilyen célú felhasználásához kérje a Tempus Közalapítvány írásos hozzájárulását.

Az adatkezelési tájékoztató célja: Az adatkezelés az érintettek részére is átlátható módon történő bemutatása (GDPR Preambulum (39), és 5. cikk (1) a.) pontja alapján). A dokumentum célja, hogy tájékoztatást nyújtson a Tempus Közalapítvány által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvekről.

Az Adatkezelő neve, elérhetősége:

Az Adatkezelő neve: TEMPUS Közalapítvány

Székhely: 1077 Budapest Kéthly Anna tér 1.

Elérhetősége: 1077 Budapest Kéthly Anna tér 1.

Telefon: +361-237-1300

E-mail:

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Ugrai Gábor

Az adatkezelés helye: 1077 Budapest Kéthly Anna tér 1.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogszabályi hátterét az Európai Parlament és a Tanács (EU), a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet/GDPR) 2016/679 sz. rendelete biztosítja. A magyarországi jogszabályi környezetet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Info. tv.) biztosítja.

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b.) pontja

 Az érintett személyek, valamint a kezelt személyes adatok köre:

 • Érintettek köre: a Tempus Közalapítvány munkavállalói akik admin jogosultsággal rendelkeznek.
 • Kezelt személyes adatok köre:
 • név, vezetéknév, keresztnév, céges e-mail cím, felhasználónév.

A személyes adatok forrása: A személyes adatok közvetlenül az érintettektől kerülnek az adatkezelők birtokába.

Az adatkezelés célja(i): regisztráció és hozzáférés biztosítása

Az adatkezelés időtartama: A munkaszerződés megszűnéséig.

Az általános adatvédelmi irányelvek:

Személyes adat csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának.

Adatkezelés során csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Az adatkezelés csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig történhet.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés célja mellett egyértelmű és előzetes tájékoztatást kell közzétenni arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni.

Az adatok tárolását az adatkezelés céljával arányban állóan, az adatkezelés céljához szükséges ideig biztonságos módon kell megvalósítani.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, valamint köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.

Ezekről a követelményekről az adatkezelő belső szabályzataiban rendelkezni szükséges.

 

Az adatok minősége:

A személyes adatokra vonatkozó követelmények az adatkezelés során:

 1. az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.
 2. az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.
 3. az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.
 4. az adatoknak pontosaknak, és ha szükséges időszerűeknek kell lenniük.
 5. az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé

Az Adatkezelő a személyes adatokat az Érintett kérésére – vissza nem állítható módon, véglegesen törli, amennyiben fennáll az alábbi indokok egyike:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b) az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;
 4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

Az adatokhoz való hozzáférés:

Az adatkezelés során rögzített személyes adatokhoz (a jogszabályban és a jelen tájékoztatóban) meghatározott időtartam alatt – az adatkezelők arra felhatalmazott és kijelölt munkatársai, szabályozott és nyomon követhető formában férhetnek hozzá.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:

Nem történik adattovábbítás harmadik országba.

Adattovábbítás hatóság részére:

A jogszabályban meghatározott nemzetbiztonsági, bűnüldözési, szabálysértési, illetve igazságszolgáltatási feladatai ellátása céljából a nemzetbiztonsági szolgálat, a rendőrség, a szabálysértési hatóság, az ügyészség és a bíróság igényelhet személyes adatot. Az adatkezelő a hatósági megkeresésnek, jogszabályból eredően köteles eleget tenni. Adattovábbítás történhet harmadik fél számára de csak és kizárólag az érintett előzetes írásbeli hozzájárulásával, és az előzetesen megadott teljeskörű adatkezelési tájékoztató megismertetésével.

Adatbiztonsági intézkedések:

A Tempus Közalapítvány mint Adatkezelő kijelenti, hogy a tudomány jelenlegi állásának megfelelő, adminisztratív, technikai, informatikai és mechanikus biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a kezelt személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelő gondoskodott arról, hogy adatokhoz hozzáférő munkavállalói megfelelően lettek tájékoztatva az adatvédelmi követelményekről, valamint adatvédelmi oktatásban részesültek.

Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra.

Az adatkezelő köteles megfelelő biztonsági intézkedéseket tenni az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására. Az adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére.

Az érintetteket megillető jogok:

Az előzetes tájékozódáshoz való jog (GDPR 13. cikk): az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon – amely jog érvényesülését jelen tájékoztató szolgálja.

A hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk): kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa,

Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől, hogy az érintettet tájékoztassa:
– milyen személyes adatait,
– milyen jogalapon,
– milyen adatkezelési cél miatt,
– milyen forrásból,
– mennyi ideig kezeli,
– az adatkezelő.kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Az Adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb harminc napon belül, az érintett által megadott elérhetőségre küldött elektronikus levélben teljesíti.

A helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk): az érintett kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelőnek az érintett adatait helyesbítenie, pontosítania, illetve kiegészíteni kell. Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy az adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét). Az adatkezelő az kérelmét legfeljebb harminc napon belül teljesíti. Az érintett személyek nyilatkozatot írnak alá melyben a személyes adataikat maguk adják meg. Amennyiben ezen megadott adatokban változás következene be, újabb nyilatkozat kitöltését kell megtenniük.

Az elfeledtetéshez (törléshez) való jog (GDPR 17. cikk): az érintett – ha a személyes adatokra a jogalapot biztosító kezelés céljából már nincs szükség, vagy az érintett önkéntes hozzájárulását visszavonja, vagy adatait jogellenesen kezelik, vagy jog előírja a törlést – a megadott elérhetőségeinken keresztül, jogosult érintett írásban kérni, hogy az adatkezelő a személyes adatait indokolatlan késedelem nélkül törölje.

A törlési kérelmet az adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha a kérelem alapozatlan vagy túlzó, vagy jogszabály a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például az, ha az irattározásra vonatkozó, belső szabályzatban foglalt határidő nem telt le. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb harminc napon belül teljesíti, és erről az érintett által megadott elérhetőségre küldött elektronikus levélben – az értesítési kötelezettség érvényesülésének elősegítése érdekében (GDPR 19. cikk) – értesíti.

Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk): az érintett kérelmére, valamint a jogszabályban meghatározott további esetekben személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza, ha az érintett vitatja a kezelt adatok pontosságát, vagy az adatkezelés jogellenes, vagy az érintettnek védendő érdekéből szüksége van és igényli az adatait, vagy az érintett eleve tiltakozott az adatkezelés ellen.

Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk): Ha az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás vagy szerződéses jogalap, és az adatkezelés automatizált módon történik, akkor az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk): az érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból, a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az adatkezelő a személyes adatokat jogellenesen kezelné, továbbítaná, felhasználná. (például közveten üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából történik az adatkezelés).

Jogorvoslati, jogérvényesítési lehetőségek

A Tempus Közalapítvány vállalja, hogy az adatkezeléssel, adatvédelemmel kapcsolatos kérelmekre késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított harminc napon belül válaszol és tájékoztatja az érintettet. Szükség esetén – figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát – ez a határidő további hatvan nappal meghosszabbítható, de eben az esetben a kézhezvételtől számított harminc napon belül a hosszabbítás tényéről a Tempus Közalapítványnak tájékoztatnia kell az érintettet.

E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni. Személyes adataik kezeléséről az érintettek a Tempus Közalapítvány, mint adatkezelőtől bármikor, írásban – további formai kötöttséget mellőzve – kérhetnek tájékoztatást az alábbi módok egyikén:

Az érintett a jogainak esetleges megsértése esetén a 2011. évi CXII (Info tv.) 22. § a) pontja szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti, valamint a b) pont alapján a hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

posta cím: 1363  Budapest, Pf.: 9.
cím: 1055  Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail:
Web cím: www.naih.hu

Az érintett az Info tv.  23. §-ban foglaltak szerint jogainak érvényesítés érdekében bírósághoz fordulhat.

Sütik kezelése

Ezen a weboldalon sütiket (cookie-kat) használunk szolgáltatásaink minőségének javítása érdekében. A sütik biztosítják az oldal hatékony működését, valamint segítenek, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak, és hogy minél relevánsabb, érdeklődési körüknek megfelelő hirdetéseket jeleníthessünk meg számukra. Ezt kifejezett hozzájárulásukkal tesszük, amennyiben elfogadják a süti bannerben az elemzési és marketing célú sütik használatát. A weboldal rendszerének működéséhez szükséges sütiken kívül akár az összeset letilthatják ugyanebben a bannerben. A süti beállításokat bármikor megváltoztathatják az ablak alján található Süti beállítások felugró ablakra kattintva.

A weboldal karbantartása és tárhelyszolgáltatása kapcsán adatfeldolgozóként vesz részt:

Ferling Kft. (FERLING Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)

Székhely: 7621 Pécs, Mária u. 8., I. em. 3. a.

Telefonszám: +36 72 512 370

E-mail cím:

Hogyan használjuk a cookie-kat?

A honlapon elsődleges (vagy belső), és harmadik felektől származó sütiket is használunk. Az elsődleges sütik a honlapról származnak, és az ezek által gyűjtött és felhasznált adatokat a Tempus Közalapítvány tárolja és kezeli. Az elsődleges sütik használata elengedhetetlen ahhoz, hogy a weboldal biztosíthassa azokat a szolgáltatásokat, melyek igénybevételét maga a felhasználó egyértelműen kezdeményezi az által, hogy megnyitja a weboldalt.

Amennyiben a weboldalon külső webes szolgáltatások segítségével jelenítünk meg különféle tartalmakat, harmadik felektől származó sütikről beszélünk. Ebben az esetben nincs befolyásunk arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezekről a cookie-król az adott szolgáltató adatvédelmi szabályzata ad tájékoztatást. A harmadik felektől származó sütik egyrészt webanalitikai célokat szolgálnak, illetve ahhoz szükségesek, hogy a felhasználók interakciókat folytathassanak a YouTube videókkal, valamint Facebook hirdetéseket jeleníthessünk meg számukra. Ezekről az alábbiakban adunk részletesebb tájékoztatást.

 • Munkamenet sütik – „Session cookie”-k

A “munkamenet sütik” a honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését. A “munkamenet sütik” alkalmazása nélkül a honlap zökkenőmentes használata nem garantálható. Érvényességi idejük az adott látogatás időtartamára terjed ki, a “sütik” a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.

A www.diasporascholarship.hu  honlap által használt munkamenet “cookie-k” az alábbiak:

 • _fbp
 • _ga
 • _ga_K5BDCDCQ7L
 • _ga_LRMKG64SYT
 • wordpress_logged_in_[user-id]
 • wordpress_sec_[user-id]
 • wordpress_test_cookie
 • wp-settings-1
 • wp-settings-time-1
 • wp_lang

 

b.) Az úgynevezett használatot támogató sütik.

Ezek a “sütik” lehetővé teszik, hogy honlapunk megjegyezze, hogy milyen működési módot választott Ez annak érdekében történik, hogy a következő látogatás alkalmával ezeket ne kelljen újból megadnia. A preferenciákat tároló “sütikben” lévő információk nélkül honlapunk kevésbé gördülékenyen ugyan, de működhet.

A honlap az alábbi, használatot támogató sütit alkalmazza:

A cookie consent elfogadás cookie-ja (l. a jelen tájékoztató V.pontját)

 

c.) A teljesítményt biztosító sütik.

A „teljesítményt biztosító sütik” segítségével információt gyűjtünk arról, hogy látogatóink hogyan használják honlapunkat (pl. a látogató mely oldalainkat tekintette meg, hány oldalt keresett fel, az oldal mely részére kattintott, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek ideje, milyen hibaüzeneteket kapott stb.). Ez azért és annak érdekében történik, hogy a honlapunkat (elérhető szolgáltatásokat, funkciókat stb.) látogatóink igényeinek megfelelően tudjuk tovább fejleszteni, és magas színvonalú, felhasználóbarát élményt tudjunk biztosítani a  számukra.

Teljesítménymérés céljából weboldalunk minden látogatás alkalmával harmadik fél általi „sütiket” használ. A „sütik” használatával nyomon követjük, hogy a weboldalt hányan látogatják, és milyen tartalmak iránt érdeklődnek. Minden információt név nélkül tárolunk és a látogatók viselkedésének anonim elemzésére használjuk, hogy magas színvonalú élményt tudjunk biztosítani a felhasználóknak.

A honlap az alábbi szolgáltató analitikai célú sütijeit használja:

A Google-hoz tartozó sütik:

1P_JAR

ANID

CONSENT

NID

_Secure-3PAPISID

_Secure-3PSID

_Secure-PSIDCC

Egyéb sütik:

Google reCAPTCHA

Funkcionális, Marketing/Nyomkövető

Használat

Ehhez használjuk a(z) Google reCAPTCHA-t: spam megelőzése. Bővebben

Adatok megosztása

További információért kérjük, olvassa el: Google reCAPTCHA Adatkezelési tájékoztató

Funkcionális

Név
lejárat
Munkamenet
Funkció
Spam védelmet nyújt

Marketing/Nyomkövető

Név
lejárat
Munkamenet
Funkció
Olvassa és szűri a botok kéréseit
Név
lejárat
Munkamenet
Funkció
Olvassa és szűri a botok kéréseit
Név
lejárat
Állandó
Funkció
Olvassa és szűri a botok kéréseit

Google Analytics

Statisztika

Használat

Ehhez használjuk a(z) Google Analytics-t: weboldal statisztika. Bővebben

Adatok megosztása

További információért kérjük, olvassa el: Google Analytics Adatkezelési tájékoztató

Statisztika

Név
lejárat
2 év
Funkció
Tárolja és számolja az oldalmegtekintéseket
Név
lejárat
1 év
Funkció
Tárolja és számolja az oldalmegtekintéseket

Facebook

Marketing/Nyomkövető, Funkcionális

Használat

Ehhez használjuk a(z) Facebook-t: a legutóbbi közösségi bejegyzések és/vagy a közösségi megosztás gombok megjelenítése. Bővebben

Adatok megosztása

További információért kérjük, olvassa el: Facebook Adatkezelési tájékoztató

Marketing/Nyomkövető

Név
lejárat
3 hónap
Funkció
Tárolja és nyomon követi a weboldalakon tett látogatásokat
Név
lejárat
2 év
Funkció
Tárolja az utolsó látogatást
Név
lejárat
1 év
Funkció
Tárolja a fiókadatokat
Név
lejárat
3 hónap
Funkció
Tárolja az egyedi munkamenet azonosítóját
Név
lejárat
3 hónap
Funkció
Hirdetésmegjelenítést vagy retargeting-et biztosít
Név
lejárat
90 nap
Funkció
A bejelentkezett felhasználók tárolása
Név
lejárat
2 év
Funkció
Csalásmegelőzést biztosít
Név
lejárat
30 nap
Funkció
Tárolja az egyedi felhasználó azonosítót
Név
lejárat
2 év
Funkció
Tárolja a böngésző adatait
Név
lejárat
1 év
Funkció
Tárolja a fiókadatokat

Funkcionális

Név
lejárat
1 hét
Funkció
Olvassa a képernyőfelbontást
Név
lejárat
90 nap
Funkció
Csalásmegelőzést biztosít
Név
lejárat
Munkamenet
Funkció
Tárolja és nyomon követi, ha a böngésző lap aktív

WordPress

Funkcionális

Használat

Ehhez használjuk a(z) WordPress-t: weboldalfejlesztés. Bővebben

Adatok megosztása

Ezeket az adatokat nem osztjuk meg harmadik féllel.

Funkcionális

Név
lejárat
Munkamenet
Funkció
Elolvassa, hogy lehet-e sütiket elhelyezni
Név
lejárat
Állandó
Funkció
A bejelentkezett felhasználók tárolása

WPML

Funkcionális

Használat

Ehhez használjuk a(z) WPML-t: weboldal lokalizációjának kezelése. Bővebben

Adatok megosztása

Ezeket az adatokat nem osztjuk meg harmadik féllel.

Funkcionális

Név
lejárat
1 nap
Funkció
Tárolja a nyelvi beállításokat

Wordfence

Funkcionális

Használat

Ehhez használjuk a(z) Wordfence-t: weboldal biztonság. Bővebben

Adatok megosztása

További információért kérjük, olvassa el: Wordfence Adatkezelési tájékoztató

Funkcionális

Név
lejárat
1 nap
Funkció
Megállapítja, hogy a felhasználó bejelentkezett-e

Google Fonts

Marketing/Nyomkövető

Használat

Ehhez használjuk a(z) Google Fonts-t: webfontok megjelenítése. Bővebben

Adatok megosztása

További információért kérjük, olvassa el: Google Fonts Adatkezelési tájékoztató

Marketing/Nyomkövető

Név
lejárat
azonnal lejár
Funkció
Jegyzi a felhasználó IP címét

YouTube

Marketing/Nyomkövető, Funkcionális

Használat

Ehhez használjuk a(z) YouTube-t: videó megjelenítése. Bővebben

Adatok megosztása

További információért kérjük, olvassa el: YouTube Adatkezelési tájékoztató

Marketing/Nyomkövető

Név
lejárat
Munkamenet
Funkció
Tárolja a helyadatokat
Név
lejárat
Munkamenet
Funkció
Az interakció tárolása és nyomon követése
Név
lejárat
8 hónap
Funkció
Tárolja a felhasználói beállításokat

Funkcionális

Név
lejárat
6 hónap
Funkció
Sávszélesség becslést biztosít

Twitter

Funkcionális, Marketing/Nyomkövető

Használat

Ehhez használjuk a(z) Twitter-t: a legutóbbi közösségi bejegyzések és/vagy a közösségi megosztás gombok megjelenítése. Bővebben

Adatok megosztása

További információért kérjük, olvassa el: Twitter Adatkezelési tájékoztató

Funkcionális

Név
lejárat
Állandó
Funkció
Terheléselosztásra szolgál

Marketing/Nyomkövető

Név
lejárat
Állandó
Funkció
Tárolja, ha a felhasználó látott beágyazott tartalmat

Complianz

Funkcionális

Használat

Ehhez használjuk a(z) Complianz-t: cookie hozzájárulás kezelése. Bővebben

Adatok megosztása

Ezeket az adatokat nem osztjuk meg harmadik féllel. További információért kérjük, olvassa el: Complianz Adatkezelési tájékoztató

Funkcionális

Név
lejárat
365 days
Funkció
Tárolja a süti hozzájárulási beállításait
Név
lejárat
365 days
Funkció
Tárolja az elfogadott süti szabályzat azonosítót
Név
lejárat
365 days
Funkció
Tárolja a süti hozzájárulási beállításait
Név
lejárat
365 days
Funkció
Tárolja a süti hozzájárulási beállításait
Név
lejárat
365 days
Funkció
Tárolja a süti hozzájárulási beállításait
Név
lejárat
365 days
Funkció
Tárolja a süti hozzájárulási beállításait
Név
lejárat
365 days
Funkció
Store if the cookie banner has been dismissed

PixelYourSite

Statisztika

Használat

Bővebben

Adatok megosztása

Ezeket az adatokat nem osztjuk meg harmadik féllel.

Statisztika

Név
lejárat
1 nap
Funkció
Tárolja a referáló weboldalt
Név
lejárat
Munkamenet
Funkció
Tárolja, melyik oldalt látogatták meg először

Enfold

Cél besorolás alatt

Használat

Ehhez használjuk a(z) Enfold-t: tartalomkészítés. Bővebben

Adatok megosztása

Ezeket az adatokat nem osztjuk meg harmadik féllel.

Cél besorolás alatt

Név
lejárat
Funkció

Vegyes

Cél besorolás alatt

Használat

Adatok megosztása

Az adatok megosztása vizsgálat alatt áll.

Cél besorolás alatt

Név
continueReview
lejárat
Funkció
Név
lejárat
Funkció
Név
userway-voice-navigation
lejárat
Funkció
Név
newDesign
lejárat
Funkció
Név
lfwexobse67kgfogflay1662535003837
lejárat
Funkció
Név
uw-icon-locales
lejárat
Funkció
Név
pys_session_limit
lejárat
Funkció
Név
pys_start_session
lejárat
Funkció
Név
pys_first_visit
lejárat
Funkció
Név
last_pysTrafficSource
lejárat
Funkció
Név
last_pys_landing_page
lejárat
Funkció
Név
aviaModalPopupState
lejárat
Funkció
Név
wp-autosave-1
lejárat
Funkció
Név
cmplz_user_data
lejárat
365 days
Funkció
Név
at-lojson-cache-ra-64217bf87889f589
lejárat
Funkció
Név
_at.hist.0330
lejárat
Funkció
Név
_at.cww
lejárat
Funkció
Név
_at.hist.0404
lejárat
Funkció
Név
at-rand
lejárat
Funkció
Név
_at.hist.0412
lejárat
Funkció
Név
__atuvc
lejárat
Funkció
Név
loglevel
lejárat
Funkció
Név
pbid
lejárat
Funkció
Név
__atssc
lejárat
Funkció
Név
aviaenfold4891176048
lejárat
Funkció
Név
lastExternalReferrer
lejárat
Funkció
Név
lastExternalReferrerTime
lejárat
Funkció
Név
wpEmojiSettingsSupports
lejárat
Funkció
Név
aviaenfold489289048
lejárat
Funkció
Név
_at.hist.0406
lejárat
Funkció
Név
_at.hist.0403
lejárat
Funkció
Név
iGuider_event
lejárat
Funkció
Név
iGuider_timer
lejárat
Funkció
Név
lse-welcome-guide-completed
lejárat
Funkció
Név
iGuider_data-anyTourID
lejárat
Funkció
Név
iGuider_restored
lejárat
Funkció
Név
PHPSESSID
lejárat
Funkció
Név
_gcl_au
lejárat
Funkció

Webanalitika

Webanalitikai célokból a Google Analyticstől származó sütiket használunk. A Google Analytics egy olyan szolgáltatás, mely sütik felhasználásával követi a weboldalak látogatóinak interakcióit, és ezzel segít a weboldalak tulajdonosainak megérteni, hogy milyen módokon használják fel a látogatók a weboldalt. A Google Analyticstól származó sütik – melyek kizárólag a felhasználók hozzájárulását követően települnek – olyan módon gyűjtenek adatokat, mely nem teszi lehetővé az egyes felhasználók közvetlen azonosítását.

A felhasználók bármikor megakadályozhatják a Google Analytics szolgáltatás felé történő automatikus adatküldést, anélkül, hogy ez bármilyen módon befolyásolná a honlapunkon való böngészést. A Google-nak ezen a weboldalán bővebben is tájékozódhat arról, hogy hogyan akadályozhatja meg azt, hogy a Google Analytics adatokat gyűjtsön Önről az Ön által meglátogatott bármely weboldalakon.

YouTube videók

Honlapunkra YouTube videókat is beágyazunk. Felhívjuk figyelmét, hogy a YouTube videó megosztó oldal az adatvédelemre és a cookie-k használatára vonatkozóan saját szabályzatot követ, amire a Tempus Közalapítványnak nincs befolyása. Bővebb információkért javasoljuk, hogy tekintse meg a YouTube adatvédelmi irányelveit tartalmazó dokumentumokat.

Facebook

Ahhoz, hogy hatékonyabb és személyre szabottabb Facebook hirdetéseket jelenítsünk meg felhasználóink számára, szükségünk van a Facebook pixel indítására. A Facebook pixel használatával a weboldalunkra látogató felhasználók számítógépére – kizárólag a felhasználó hozzájárulását követően – egy cookie kerül, amelynek segítségével pontosabban tudunk hirdetéseket megjeleníteni számukra, valamint a segítségükkel konverziós információkhoz is jutunk.

A cookie-k telepítését a felhasználók bármikor letilthatják a böngészőjükben, ezután nem szerepelnek a látogatási illetve konverziókövetési statisztikákban. Ha egy weboldal látogató visszavonja a hozzájárulását a Facebook pixelek működéséhez, az oldal újratöltése után törlődnek a böngészőjéből a kapcsolódó cookie-k.

A Facebookon belül bármely felhasználó módosíthatja hirdetési beállításait ezen a linken keresztül. A Facebook adatvédelmi információi itt találhatók.

Hogyan kezelheti Ön a sütiket?

Önnek lehetősége van arra, hogy tetszés szerint kezelje és/vagy törölje a sütiket. Kérjük, hogy az ezzel kapcsolatos tudnivalókért látogasson el az aboutcookies.org weboldalra. Lehetősége van arra, hogy törölje a számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket is. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és a sütik telepítésének híján megtörténhet az is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem fognak működni. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók.

Süti beállítások kezelése:

Biztonság

A Tempus Közalapítvány elkötelezett a személyes adatok védelme iránt, ügyfeleire vonatkozó személyes adatokkal nem kereskedik (nem adja el, nem adja bérbe és nem is kölcsönzi). A Tempus Közalapítvány az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján végzi az adatkezeléseit és vezeti a törvényben előírt nyilvántartásokat. A Tempus Közalapítvány gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a fizikai és technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok pontosak legyenek, védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.